ബാങ്കിനെ പറ്റി ഭരണസമിതി അംഗം രതീഷ് കുമാർ കെ വി സംസാരിക്കുന്നു

മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
Share:

No comments:

Post a Comment

Blog Archive