ബാങ്കിനെ പറ്റി ഭരണസമിതി അംഗം പി ജി ജോർജ്ജ് സംസാരിക്കുന്നു

മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ
Share:

No comments:

Post a Comment

Blog Archive